75 هزار تومان

مدت اشتراک تعداد کتاب
یک ماهه 500

تعداد اعضاء: 50 نفر

مدیریت کتاب، اعضا و امانات

چاپ بارکد و صدور کارت اعضا

اپلیکیشن اندروید و ios

جستجو از کتابخانه ملی

سرویس پیامک

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

تعداد اعضاء: 50 نفر

مدیریت کتاب، اعضا و امانات

چاپ بارکد و صدور کارت اعضا

اپلیکیشن اندروید و ios

جستجو از کتابخانه ملی

سرویس پیامک

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

5 % تخفیف

150 هزار تومان
140 هزار تومان

مدت اشتراک تعداد کتاب
یک ماهه 1,000

تعداد اعضاء: 100 نفر

مدیریت کتاب، اعضا و امانات

چاپ بارکد و صدور کارت اعضا

اپلیکیشن اندروید و ios

جستجو از کتابخانه ملی

سرویس پیامک

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

تعداد اعضاء: 100 نفر

مدیریت کتاب، اعضا و امانات

چاپ بارکد و صدور کارت اعضا

اپلیکیشن اندروید و ios

جستجو از کتابخانه ملی

سرویس پیامک

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

15 % تخفیف

300 هزار تومان
245 هزار تومان

مدت اشتراک تعداد کتاب
یک ماهه 2,000

تعداد اعضاء: 200 نفر

مدیریت کتاب، اعضا و امانات

چاپ بارکد و صدور کارت اعضا

اپلیکیشن اندروید و ios

جستجو از کتابخانه ملی

سرویس پیامک

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

تعداد اعضاء: 200 نفر

مدیریت کتاب، اعضا و امانات

چاپ بارکد و صدور کارت اعضا

اپلیکیشن اندروید و ios

جستجو از کتابخانه ملی

سرویس پیامک

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

30 % تخفیف

700 هزار تومان
490 هزار تومان

مدت اشتراک تعداد کتاب
یک ماهه 5,000

تعداد اعضاء: 500 نفر

مدیریت کتاب، اعضا و امانات

چاپ بارکد و صدور کارت اعضا

اپلیکیشن اندروید و ios

جستجو از کتابخانه ملی

سرویس پیامک

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

تعداد اعضاء: 500 نفر

مدیریت کتاب، اعضا و امانات

چاپ بارکد و صدور کارت اعضا

اپلیکیشن اندروید و ios

جستجو از کتابخانه ملی

سرویس پیامک

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

35 % تخفیف

1,400 میلیون تومان
890 هزار تومان

مدت اشتراک تعداد کتاب
یک ماهه 10,000

تعداد اعضاء: 1,000 نفر

مدیریت کتاب، اعضا و امانات

چاپ بارکد و صدور کارت اعضا

اپلیکیشن اندروید و ios

جستجو از کتابخانه ملی

سرویس پیامک

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

تعداد اعضاء: 1,000 نفر

مدیریت کتاب، اعضا و امانات

چاپ بارکد و صدور کارت اعضا

اپلیکیشن اندروید و ios

جستجو از کتابخانه ملی

سرویس پیامک

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان


45 هزار تومان

مدت اشتراک تعداد کتاب
یک ماهه 1,000

مدیریت کتاب ها

اپلیکیشن اندروید و ios

ورود و خروج اطلاعات کتاب از اکسل

جستجو از کتابخانه ملی

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

مدیریت اعضاء کتابخانه

امانت دهی و برگشت کتاب

مدیریت کتاب ها

اپلیکیشن اندروید و ios

ورود و خروج اطلاعات کتاب از اکسل

جستجو از کتابخانه ملی

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

مدیریت اعضاء کتابخانه

امانت دهی و برگشت کتاب


90 هزار تومان

مدت اشتراک تعداد کتاب
یک ماهه 2,000

مدیریت کتاب ها

اپلیکیشن اندروید و ios

ورود و خروج اطلاعات کتاب از اکسل

جستجو از کتابخانه ملی

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

مدیریت اعضاء کتابخانه

امانت دهی و برگشت کتاب

مدیریت کتاب ها

اپلیکیشن اندروید و ios

ورود و خروج اطلاعات کتاب از اکسل

جستجو از کتابخانه ملی

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

مدیریت اعضاء کتابخانه

امانت دهی و برگشت کتاب


225 هزار تومان

مدت اشتراک تعداد کتاب
یک ماهه 5,000

مدیریت کتاب ها

اپلیکیشن اندروید و ios

ورود و خروج اطلاعات کتاب از اکسل

جستجو از کتابخانه ملی

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

مدیریت اعضاء کتابخانه

امانت دهی و برگشت کتاب

مدیریت کتاب ها

اپلیکیشن اندروید و ios

ورود و خروج اطلاعات کتاب از اکسل

جستجو از کتابخانه ملی

گزارشگیری پیشرفته

پشتیبانی و بروزرسانی رایگان

مدیریت اعضاء کتابخانه

امانت دهی و برگشت کتاب